Extra opvang bij bso tijdens studiedagen, margedagen, roostervrije dagen

Bij voldoende vraag naar opvang tijdens studiedagen/margedagen/roostervrije dagen buiten de door ons gehanteerde vakantieweken van het basisonderwijs, verzorgen wij graag extra opvang voor uw kind. Omdat het aantal extra vrije dagen per school verschilt, vallen deze opvanguren niet onder uw contract. Het gaat om extra opvang, waarvoor wij extra kosten maken. Om die reden ontvangt u hiervoor een extra factuur en kunnen deze dagen  niet geruild worden met schooldagen of vakantiedagen. U kunt bij de locatie kenbaar maken of u van extra opvang gebruik wilt maken.
In het ouderportaal Konnect kunt u zien welke studiedagen of andere extra vrije dagen van de school van uw kind bij ons bekend zijn. Zie ook Vakanties en sluitingsdagen
Afzeggen opvang studiedag
Indien u toch geen gebruik wilt maken van de opvang tijdens een studiedag, dient u dit uiterlijk 24 uur van te voren aan ons door te geven. Bij een afzegging korter dan 24 uur van te voren, wordt de dag toch in rekening gebracht.

Incidentele extra opvang bij kinderdagverblijf en bso

Het is mogelijk om een hele dag extra opvang af te nemen, buiten uw vaste dagen. Aan de hand van de samenstelling van de groep en het aantal kinderen op een dag bekijken we of een plek beschikbaar is. De aanvraag kunt u doen via het digitale ouderportaal en is altijd in overleg met de groepsleiding.
Een halve dag extra opvang is bij de kinderdagverblijven alleen mogelijk op woensdag en vrijdag; bij de BSO is een halve dag extra opvang niet mogelijk.

Kosten extra opvang

De kosten voor extra opvang worden apart in rekening gebracht. De factuur voor de extra opvang ontvangt u achteraf, en is gebaseerd op het dag- of uurtarief van de betreffende locatie. U betaalt in eerste instantie het volledige bedrag van de extra opvang zelf. De inkomensafhankelijke tegemoetkoming voor deze extra afnamen, kent de belastingdienst toe nadat u deze heeft aangevraagd. De aanvraag kunt u tot 24 uur voorafgaand aan de dag kosteloos annuleren.

Ruilen opvangdag bij kinderdagverblijf

Als de samenstelling en bezetting van de groep het toelaten, kunt u een opvangdag ruilen:
  • een dag ruilen voor een gelijksoortige dag
  • een halve opvangdag* ruilen voor een heleopvangdag > dit betekent extra opvang afnemen, wij brengen dan de extra kosten in rekening (* halve opvangdag is alleen mogelijk op woensdag en vrijdag)
De oorspronkelijke dag en de gewenste dag moeten in een periode van 14 dagen liggen. De aanvraag kunt u doen via het ouderportaal en is altijd in overleg met de groepsleiding. Bij de aanvraag geeft u aan om welke dagen de ruil gaat. Op dagen met een hoge bezettingsgraad is ruilen helaas vaak niet mogelijk en/of kunnen wij soms pas zeer kort tevoren uitsluitsel geven.

Ruilen opvangdag bij bso

Als de samenstelling en bezetting van de groep het toelaten, kunt u een opvangdag ruilen:
  • een dag ruilen voor een gelijksoortige dag
  • een korte dag ruilen voor een lange dag > dit betekent extra opvang afnemen; wij brengen dan de extra kosten in rekening
  • een lange dag ruilen voor een korte dag > restitutie van kosten is hiervoor niet mogelijk
  • het opsparen van dagdelen naschoolse opvang voor een vakantiedag óf het splitsen van hele vakantiedagen voor dagdelen naschoolse opvang is niet mogelijk. 
De aanvraag voor een ruildag kunt u doen via het ouderportaal en is altijd in overleg met de groepsleiding. Bij de aanvraag geeft u aan om welke dagen de ruil gaat. U gaat in het ouderportaal bij ‘mijn gegevens’ naar ‘mijn opvangkalender’ en zet een reeds afgemelde dag van uw kind in als ruildag.

Lukt het niet om de ruildag in te plannen, dan blijft de ruildag 1 kalenderjaar geldig. Heeft u de ruildag niet binnen het kalenderjaar in kunnen zetten, dan vervalt die. Studiedagen en andere extra vrije dagen van het basisonderwijs vallen hierbuiten. Zie hierboven.

Ruilen bij tso

U kunt incidenteel een TSO dag ruilen. Geef uw ruilverzoek bij voorkeur op, vóór donderdag 12.00 uur.
Ruilen van dagen is mogelijk binnen een periode van 14 dagen. Wij geven geen compensatie of restitutie van niet afgenomen dagen.

Zie ook de aanvullende bepalingen op de pagina Tarieven & voorwaarden