Ouderbrieven maatregelen Coronavirus

Coronabericht voor ouders Kinderopvang Welschap d.d. 26 maart 2020 

Beste ouders,

In vervolg op ons bericht van 10 dagen geleden over de wijze waarop de ‘noodopvang’ – voor ouders werkzaam in vitale beroepen – bij Welschap geregeld is, nu hoe wij op de locatie de verspreiding van het virus tegen gaan. Ook zetten wij kort voor u op een rij wat wij weten over de financiële afhandeling. 

Maatregelen tegen verspreiding

Zoals u weet zijn er diverse maatregelen zoals: handen wassen, afstand bewaren, geen grote groepen, bij verkoudheid (e.d.) thuis blijven. Het spreekt vanzelf dat deze richtlijnen ook gevolgd worden in de huidige opvang. Maar natuurlijk blijven kinderen gewoon kinderen. Het is niet voor niets dat kinderen tot 12 jaar buiten kunnen blijven spelen met elkaar. Alleen ook daar: probeer afstand te bewaren en niet in grote groepen bij elkaar. 

Bij Welschap betekent dit in de naschoolse opvang het volgende: 

 • We vangen een beperkt aantal kinderen per locatie op (ongeveer de helft van het normale aantal kindplaatsen, waardoor er per kind meer ruimte beschikbaar is).
 • We zetten iets meer pedagogisch medewerkers in, zodat we de kinderen beter kunnen blijven attenderen op de regels en we ook een stukje huiswerk begeleiding kunnen doen.
 • We proberen de 1,5 meter afstand zoveel mogelijk in acht te nemen. Ook bij de kinderen onderling. Dit betekent óók tijdens tafelmomenten en spelmomenten. Met spelende kinderen kan je dit echter nooit helemaal strak hanteren.
 • Op locaties waar meer dan 10 kinderen opgevangen worden, verdelen we de kinderen over de groepsruimten en proberen deze verdeling gedurende de dag in stand te houden (ook de medewerkers verdelen zich), zodat het contact beperkt wordt.
 • Medewerkers houden 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Bij het brengen en halen vragen wij de ouders buiten te blijven. De overdracht vindt dus ook buiten/in de deuropening plaats. Hierbij zorgt de medewerker voor gepaste afstand én voor een zorgvuldige overdracht (desnoods buiten staan met jas aan). 

Voor de opvang van kinderen in het kinderdagverblijf hebben wij de volgende richtlijnen:

 • Ook hier vangen wij een beperkt aantal kinderen per locatie op (ongeveer de helft van het normale aantal kindplaatsen, waardoor er meer ruimte per kind is).
 • In de Waterval gebruiken wij ‘slechts’ 4 van de 7 lokalen, zodat er steeds een leeg lokaal tussen de gebruikte ruimtes zit.
 • Er zijn in verhouding iets meer pedagogisch medewerkers aanwezig zodat de opvang volgens de maatregelen makkelijker georganiseerd kan worden.
 • Onze medewerkers houden zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Omdat de ouders hier wel binnen hun kinderen ophalen/wegbrengen, heeft het schoonmaken van deurknoppen e.d. extra aandacht. 

Financiële afhandeling, wat weten wij?

De rijksoverheid is in de berichtgeving helder geweest:

 • Aan het gebruik van de noodopvang zijn geen kosten voor ouders verbonden.
 • De eigen bijdrage van alle ouders wordt gecompenseerd.
 • Deze compensatie (terugbetaling van de eigen bijdrage) verloopt via de KOV-organisatie.
Tot zover wat wij weten. Wat wij (nog) niet weten, is wanneer deze terugbetaling zal gaan plaatsvinden. Wij houden u hierover op de hoogte.

Tot slot

Het zijn bijzondere tijden voor alle ouders. Ouders waarvan hun kinderen niet naar school en de opvang gaan, staan voor een grote uitdaging om alles in huis met elkaar te regelen: werk, schooltaken en opvang. Ouders die gebruik maken van de noodopvang werken in vitale beroepen en ook dat levert spanning en mentale druk op. Onze beschikbare Pedagogisch medewerkers zetten zich in voor een goede en verantwoorde opvang, zodat ouders in vitale beroepen met een gerust hart naar het werk kunnen.
 
Wij hopen natuurlijk dat het virus snel onder controle is, de maatregelen versoepeld worden en wij weer alle kinderen kunnen verwelkomen. Tot die tijd hebben wij elkaar nodig om deze manier van werken te kunnen voortzetten.

 
Met dank aan alle ouders!
 
Tilly Kersten
Directeur-bestuurder Welschap
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informatiebrief d.d. maandag 16 maart 2020

Beste ouders,
In vervolg op ons bericht van gisteren (zondag 15 maart) over de corona maatregelen, informeren we u met dit bericht over hoe we de opvang bij Welschap vanaf morgen hebben geregeld.

Hoe regelen we de opvang?

 • We stellen centraal 1 kinderdagverblijf en 2 locaties buitenschoolse opvang open voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep en voor eventuele noodsituaties.
 • Het aantal opvangplekken hebben we gebaseerd op de inventarisatie van aanwezige kinderen vandaag (maandag) en verwachte kinderen deze week; we beperken daarbij zoveel mogelijk het risico op besmetting.
 • Dagopvang en peuteropvang bij de Waterval, Belgiëlaan 2, 1946 TL Beverwijk. De Waterval is open van 6.45 tot 18.00 uur voor opvang van kinderen tussen 0 en 4 jaar (ook peuteropvang). Er zijn 4 groepen van 6 kinderen.
 • Buitenschoolse opvang bij de Kameleon, Lauraplein 1, 1961 GP Heemskerk. De Kameleon is open van 7.30 tot 18.30 uur voor de BSO’s in Heemskerk voor 15 kinderen per dag.
 • Buitenschoolse opvang bij de Anjelier, Anjelierenlaan 6, 1943 DA Beverwijk. De Anjelier is open van 7.30 tot 18.30 uur voor de BSO’s in Beverwijk + het Atelier + de Schatkist, voor 15 kinderen per dag.
 • Alle andere locaties gaan tot nader bericht dicht. 

Wie werken bij de locaties die open zijn?

 • Voor de opvang bij deze locaties zetten we pedagogisch medewerkers vanuit onze gehele organisatie in.
 • We zetten personeel in op basis van zo min mogelijk risico op verspreiding van en besmetting door het virus. 
Wat moet u doen als u gebruik wil maken van de opvang?
 • Ouders die gebruik willen maken van de opvang dienen zich daarvoor aan te melden via een bericht in het ouderportaal.
 • Ook dient u in het ouderportaal de verklaring in te vullen dat u in een cruciaal beroep werkzaam bent.

Moet ik blijven betalen voor de kinderopvang als mijn kind verplicht thuis blijft?
Het antwoord hierop is JA! Het Ministerie SZW zegt hierover het volgende:

 • Betaal de gehele factuur voor opvang zoals u dat altijd doet. De meeste kinderopvangorganisaties factureren vooraf, dat betekent dat u waarschijnlijk uw factuur voor de maand maart al betaald heeft. Ook voor de maand april vragen wij u de factuur te blijven betalen.
 • Pas niets aan bij de Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag, zo houdt u uw recht op kinderopvangtoeslag en wordt deze doorbetaald. 
 • U hoeft dus in principe geen wijzigingen door te geven of uw kinderopvang stop te zetten, tenzij bijvoorbeeld uw inkomen wijzigt. Geef dit dan wel door aan de Belastingdienst.
 • U behoudt dan ook uw plek op de kinderopvang wanneer deze weer regulier opengaat.
 • Een deel van de kosten die u maakt voor kinderopvang bestaat uit een eigen bijdrage. Ook deze eigen bijdrage voldoet u aan de kinderopvangorganisatie. 
 • We begrijpen dat dit in deze tijden onzekerheid voor u kan opleveren. We krijgen hier ook veel vragen over. We kijken op dit moment naar manieren om dit achteraf te repareren en zullen hier zo snel mogelijk over communiceren. 
   Zie ook https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang.

Voor vragen kunt u contact opnemen met onze Klantenservice, of T 0251 731731.
Wij houden u op de hoogte als er nieuwe ontwikkelingen zijn.

Met vriendelijke groet
Tilly Kersten
Directeur-bestuurder
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatiebrief d.d. zondag 15 maart 2020

Beste ouders,
De RO/RIVM heeft besloten dat scholen en kindercentra moeten sluiten. 
Een zeer ingrijpende maatregel met grote gevolgen. Het grootste doel van de maatregel is voorkoming van verdere verspreiding van het corona virus. Wij vragen u dan ook om uw medewerking en begrip voor onderstaande maatregelen. Tegelijkertijd spreken wij onze waardering uit voor de professionaliteit en inzet van al onze medewerkers in de afgelopen tijd.
 
Voor ouders die werkzaam zijn in cruciale beroepen* geldt dat er een voorziening moet zijn om de kinderen op te vangen. In de persconferentie heeft de minister gezegd dat alle kinderen van ouders in cruciale beroepen morgen gebracht kunnen worden op de plek waar zij normaalgesproken ook gebracht worden. 
 
Dit betekent voor de opvang van Welschap:
Alle kinderen van ouders die NIET in een cruciaal beroep werken, blijven tot en met 6 april thuis

Ouders die WEL in een cruciaal beroep werken, kunnen middels een verklaring in het ouderportaal kenbaar maken dat zij gebruik willen blijven maken van opvang.  
Maandag 16 maart:
Alle dagverblijven, peuteropvang-locaties, VSO’s en NSO’s hanteren maandag 16 maart de normale openstelling voor de kinderen in cruciale beroepen. 
Wanneer ouders nog niet de verklaring in het ouderportaal hebben ingevuld, dienen zij dit bij binnenkomst alsnog te doen. 

Ouders die geen cruciaal beroep hebben, wordt vriendelijk doch dringend gevraagd hun kind weer mee naar huis te nemen.  
Vanaf dinsdag 17 maart:
Alle peuteropvanglocaties gaan dicht
Voor de KDV’s gaan een beperkt aantal locaties/groepen open voor kinderen 0-4 jaar van ouders in cruciale beroepen. Welke locaties dit zijn, wordt maandag in de loop van de dag bekend gemaakt.

Er gaan een beperkt aantal BSO’s open voor kinderen 4-12 jaar van ouders in cruciale beroepen. (Een deel van) deze BSO’s voeren een vakantierooster voor de kinderen waarvan de school in het geheel de deuren sluit. Welke locaties dit zijn, wordt maandag in de loop van de dag bekend gemaakt. 
Dezelfde maatregelen als afgelopen donderdag blijven ook voor deze kinderen en voor medewerkers onverminderd van kracht:
Kinderen die verkouden zijn (neusloop, hoesten, keelpijn of koorts) kunnen niet komen of moeten door de ouders opgehaald worden.

Medewerkers die klachten van verkoudheid hebben, moeten thuis blijven.  

Met vriendelijke groet
Tilly Kersten
Directeur-bestuurder

*Wie onder cruciale beroepen vallen is te vinden op onderstaande link:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen