Informatiebrief compensatie eigen bijdrage kinderopvang 4 mei 2020

Eerder hebben we u al geïnformeerd over de compensatie van de ouderbijdrage over de tijd dat u geen gebruik kon maken van de opvang door de coronacrisis en wel de facturen hebt betaald. De afgelopen weken is op landelijk niveau gewerkt aan de uitwerking van deze compensatieregeling. Dit kostte tijd omdat de overheid en de kinderopvang een zo eenvoudig mogelijke regeling wilden: weinig extra werk voor ouders en kinderopvangorganisaties, rekening houdend met privacy van ouders, en een zorgvuldige uitvoering met een zo min mogelijk risico op fouten.
 
De compensatieregeling voor de ouderbijdrage is nu rond. In deze brief lichten we de uitwerking van de regeling toe en leest u wat u van ons kunt verwachten en wanneer u zelf actie moet ondernemen. Zo weet u waar u (financieel) aan toe bent.

De opbouw van de factuur van de kinderopvang is altijd als volgt. Een deel van de kosten voor de kinderopvang krijgt u vergoed via de kinderopvangtoeslag en een deel is voor uw eigen rekening, dat is de eigen bijdrage. Het gehele bedrag van de factuur betaalt u aan ons als kinderopvangorganisatie. 

Wat houdt de compensatie in?

 • De overheid compenseert in deze coronatijd de eigen bijdrage van ouders tot aan het maximum uurtarief dat de Belastingdienst hanteert. Voor kinderdagverblijf en peuteropvang is dat € 8,17 per uur, voor bso € 7,02 per uur.
 • De uurprijs van onze peuteropvang en enkele BSO opvangpakketten ligt boven dit maximum uurtarief. Als dit voor u het geval is, betalen wij in ieder geval tot 11 mei, als kinderopvangorganisatie het verschil aan u terug.
 • Aan ouders die geen kinderopvangtoeslag voor de peuteropvang ontvangen, betalen wij als kinderopvangorganisatie de eigen bijdrage terug. 

U hoeft in principe niets te doen

 • U hoeft niets aan de overheid te vragen of aan ons door te geven.
 • Het geld dat u ontvangt van de overheid wordt gestort door de Sociale Verzekeringsbank (SVB), op de rekening waarop u de kinderopvangtoeslag ontvangt.U ontvangt een bevestiging van de hoogte van dit bedrag.
 • In de maand juni, uiterlijk juli, zal de vergoeding uitgekeerd worden. Mocht het in het kader van de coronamaatregelen nodig zijn dat de kinderopvang langer (gedeeltelijk) gesloten blijft, dan kan de periode waarover de vergoeding berekend wordt, verlengd worden. Dan kan het mogelijk iets langer duren voordat de eenmalige uitkering wordt betaald en volgt betaling in juli.
 • Het bedrag dat wij als organisatie (eventueel) aan u terugbetalen, maken wij juni/juli over naar het rekeningnummer dat bij ons bekend is. 

Wanneer moet u wel zelf actie ondernemen?

U moet wel zelf actie ondernemen als uw inkomen daalt tijdens deze periode van sluiting. In dat geval vragen we u om dit zo snel mogelijk door te geven aan de Belastingdienst via mijntoeslagen.nl. Wanneer uw inkomen daalt, krijgt u een hoger bedrag aan kinderopvangtoeslag. Deze wijziging kan de Belastingdienst dan bij de volgende uitbetaling van de kinderopvangtoeslag verwerken. 

Ontvangt u geen kinderopvangtoeslag?

Op dit moment is nog niet duidelijk of er compensatie mogelijk is voor ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen en de kosten voor kinderopvang volledig zelf betalen. De overheid onderzoekt de mogelijkheden en zal hier later op terugkomen. In de intentieverklaring wordt gesproken over alle ouders dus vooralsnog gaan wij ervan uit dat dit in een later stadium alsnog wordt opgelost. 

In het kort

 • Als u uw factuur van maart en april heeft betaald, dan krijgt u uw eigen bijdrage terug. De overheid kijkt naar de gegevens zoals die bij de Belastingdienst bekend zijn.
 • Omstreeks juni/juli betaalt Welschap Kinderopvang het deel van uw eigen bijdrage dat boven het maximum uurtarief ligt, terug.
 • Het deel van de overheid wordt in één totaalbedrag teruggestort aan het einde van de periode van sluiting van de opvang.
 • Noodopvang is kosteloos. Ouders die gebruik maken van de noodopvang – ook als dit meer uren zijn dan in uw overeenkomst staat, hoeven niets extra’s te betalen.
 • U hoeft niets te doen, tenzij uw inkomen daalt. Dan vragen wij u dit door te geven aan de Belastingdienst via mijntoeslagen.nl 
U kunt ook de website van de overheid raadplegen. 

Tot slot willen wij u bedanken voor uw steun, uw begrip.