Samen met ouders werken we aan goede opvang

De oudercommissies geven ouders de gelegenheid om hun stem te laten horen. Zij vertegenwoordigen en behartigen de belangen van de kinderen en hun ouders/verzorgers.

Per opvanglocatie streeft Welschap Kinderopvang naar een oudercommissie (LOC). De LOC komt zelfstandig - of in overleg met ouders - met voorstellen en ideeën voor de opvang en is betrokken bij ouderavonden en feestelijke activiteiten van de locatie.
De LOC heeft minimaal 3 keer per jaar overleg met de leidinggevende.

De oudercommissies zijn op organisatieniveau vertegenwoordigd in de Centrale Oudercommissie (COC). De COC heeft een adviserende rol en overlegt  minimaal 3 keer per jaar met de directeur-bestuurder. De COC is aangesloten bij de landelijke belangenvereniging BOinK.

Doet u ook mee?

Deelname aan de oudercommissie maakt dat u invloed heeft op de kwaliteit van de kinderopvang en zorgt voor meer. U bent meer betrokken bij de opvang van uw kind, heeft hierover contact met andere ouders en u bent beter op de hoogte van de kwaliteit en inhoud van de kinderopvang van Welschap. Ook krijgt u inzicht in de wet- en regelgeving rondom de kinderopvang en in beleidszaken en protocollen.
Interesse? U kunt u aanmelden via de leden van de oudercommissie of via de leidinggevende van de locatie.

Alternatieve ouderraadpleging

Het instellen van een oudercommissie per locatie is een wettelijke verplichting. Dat lukt niet altijd bij kleine locaties. Bij de peuteropvang werken we daarom met een alternatieve ouderraadpleging. Dat betekent dat we minimaal 1x per jaar een oudervergadering organiseren om met ouders te spreken over o.a. het pedagogisch beleid en het inspectierapport van de GGD. En dat we ouders advies vragen bij wijzigingen in bv. beleid rond voeding of veiligheid, de openingstijden en de tarieven. Daarnaast blijven we ons inspannen om te komen tot een oudercommissie per locatie, die de belangen van de ouders bij onze peuteropvang behartigt.