Pedagogisch beleid

Ons pedagogisch beleid geeft de visie van Welschap Kinderopvang weer op kinderopvang. Het geeft inzicht in wat ouders van ons mogen verwachten en waar wij voor staan. Zo weten zij hoe wij hun kinderen begeleiden tijdens de opvang.

Voor alle opvangsoorten gaat Welschap Kinderopvang uit van een uniforme visie: het bieden van een veilige, vertrouwde én uitdagende plek voor kinderen. Wij zien ouders als de eerst verantwoordelijken in de opvoeding van hun kind. Wij ondersteunen ouders in de zorg en opvoeding van hun kind. Naast hetgeen beschreven staat in het Pedagogisch Kader, de Wet Kinderopvang en het Convenant Kinderopvang, zijn voor ons de volgende pedagogische principes leidend:

  • samenwerken met ouders;
  • actieve rol pedagogisch medewerkers;
  • respect voor diversiteit binnen normen en waarden;
We evalueren het pedagogisch beleid elke drie jaar, tenzij er aanleiding is om dit eerder te doen. Elke locatie heeft een vertaling van dit pedagogisch beleid gemaakt naar de dagelijkse praktijk in het pedagogisch werkplan van de locatie.

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijven
Pedagogisch beleid Peuteropvang
Pedagogisch beleid Buitenschoolse opvang
Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang