Veilige locaties en een gezond klimaat

Wij hechten belang aan veilige locaties met een gezond klimaat en we doen er alles aan om kinderen tegen grote risico’s te beschermen. Voor een goede ontwikkeling zijn (kleine) risico's en uitdagingen noodzakelijk; spelen zonder risico is onmogelijk. Naast afspraken met de kinderen voor het samen en veilig spelen, geven wij kinderen de ruimte om situaties te oefenen en ervarend te leren. Dit gebeurt soms letterlijk met vallen en opstaan. Kinderen leren zo risico’s in te schatten.

Wij hebben beleid en werkafspraken over incidenten en (bijna) ongevallen; ziekte en medisch handelen; meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld; hygiëne; bedrijfshulpverlening.
Bij al onze locaties zijn pedagogisch medewerkers met het diploma Bedrijfshulpverlening en zijn alle overige medewerkers up to date EHBO geschoold.

Risico-inventarisaties

Jaarlijks voeren wij een risico-inventarisatie uit op elke locatie. Uitgangspunt hiervoor is het gedrag van kinderen en wat hen mogelijk zou kunnen overkomen. Op basis van deze inventarisatie bekijken we of en welke voorzorgsmaatregelen nodig zijn. Onze voorzorgsmaatregelen sluiten niet uit dat er nooit iets gebeurt, maar we doen er alles aan om dit te voorkomen. Ouders kunnen bij de opvanglocatie altijd vragen om de risico-inventarisatie in te zien.

GGD inspecties

De GGD controleert onze locaties regelmatig en onaangekondigd op veiligheid- en gezondheid. De GGD inspectierapporten kunt u inzien via een link op de pagina's van onze locaties.

Verzekeringen & aansprakelijkheid

Wij hebben een collectieve ongevallenverzekering voor de kinderen. Deze geldt voor de uren dat kinderen bij onze opvang aanwezig zijn, ook tijdens een uitstapje.
Onze aansprakelijkheidsverzekering is alleen van toepassing op zaken waarvoor Welschap aansprakelijk is en dekt geen schade die door de kinderen wordt veroorzaakt. Het is daarom verstandig een goede aansprakelijkheidsverzekering voor uw kind(eren) af te sluiten.
Welschap draagt geen verantwoordelijkheid voor eventuele schade aan of diefstal of verlies van meegebracht speelgoed, een fiets of andere persoonlijke spullen van kinderen en/of hun ouders.