Contact met ouders

Oudercontact/overdracht

Wij vinden een regelmatig en goed contact met ouders belangrijk. Bij het brengen en/of halen heeft u contact met de pedagogisch medewerker(s) van de opvang van uw kind. Eventuele bijzonderheden en/of hoe de dag is verlopen, dragen we aan elkaar over. De kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang hebben ook contact met ouders via het ouderportaal.

Oudergesprekken

Jaarlijks bieden wij ouders de mogelijkheid voor een voortgangs- en/of overgangsgesprek. Als de opvang eindigt, hebben wij met ouders een afscheidsgesprek. Heeft u op een ander moment behoefte aan een gesprek met de pedagogische medewerker of de leidinggevende, dan kunt u dat altijd vragen.

Ouderavond

Een á twee keer per jaar nodigen we  - samen met de oudercommissie - ouders uit voor een ouderavond rond een bepaald onderwerp, variërend van EHBO tot opvoedingsthema's; vaak met een gastspreker. Dat kan een avond zijn op de opvanglocatie van uw kind, of een avond voor alle ouders van de kinderopvang gezamenlijk. Ouders kunnen hier suggesties voor doen.

Nieuwsbrieven voor ouders

Bij de kinderdagverblijven, peuteropvang en buitenschoolse opvanglocaties verzorgt de leidinggevende - of assistent leidinggevende - regelmatig een nieuwsbrief aan ouders via het ouderportaal.
Bij de tussenschoolse opvang verzorgt de leidinggevende/coördinator de nieuwsbrief voor ouders via email.